پتوی کودک و نوجوان

%3Ch1%3E%u062E%u0631%u06CC%u062F%20%u067E%u062A%u0648%u06CC%20%u06A9%u0648%u062F%u06A9%3C/h1%3E%0A%3Cp%3E%0A%09%u06CC%u06A9%u06CC%20%u0627%u0632%20%u0636%u0631%u0648%u0631%u06CC%20%u062A%u0631%u06CC%u0646%20%u0648%20%u067E%u0631%u06A9%u0627%u0628%u0631%u062F%u062A%u0631%u06CC%u0646%20%u0648%u0633%u0627%u06CC%u0644%u06CC%20%u06A9%u0647%20%u062F%u0631%20%u0627%u0648%u0644%u06CC%u0646%20%u0631%u0648%u0632%u0647%u0627%u06CC%20%u062A%u0648%u0644%u062F%20%u0646%u0648%u0632%u0627%u062F%20%u0645%u0648%u0631%u062F%20%u0627%u0633%u062A%u0641%u0627%u062F%u0647%20%u0642%u0631%u0627%u0631%20%u0645%u06CC%20%u06AF%u06CC%u0631%u062F%u060C%20%u067E%u062A%u0648%u06CC%20%u0646%u0648%u0632%u0627%u062F%u06CC%20%u0627%u0633%u062A.%20%u0627%u06CC%u0646%20%u067E%u062A%u0648%20%u062F%u0627%u0631%u0627%u06CC%20%u0628%u0627%u0641%u062A%20%u0628%u0633%u06CC%u0627%u0631%20%u0646%u0631%u0645%20%u0648%20%u0631%u0627%u062D%u062A%u06CC%20%u0647%u0633%u062A%u0646%u062F%20%u06A9%u0647%20%u0647%u0645%20%u0628%u0647%20%u0631%u0627%u062D%u062A%u06CC%20%u0645%u06CC%20%u062A%u0648%u0627%u0646%20%u06A9%u0648%u062F%u06A9%20%u0631%u0627%20%u062F%u0631%20%u062C%u0627%u06CC%20%u067E%u06CC%u0686%u06CC%u062F%20%u0648%20%u0647%u0645%20%u0627%u0648%20%u0631%u0627%20%u0627%u0632%20%u0633%u0631%u0645%u0627%20%u0645%u062D%u0627%u0641%u0638%u062A%20%u06A9%u0631%u062F.%20%u0627%u0644%u0628%u062A%u0647%20%u067E%u062A%u0648%u06CC%20%u06A9%u0648%u062F%u06A9%20%u062F%u0631%20%u062F%u0648%20%u0646%u0648%u0639%20%u062F%u0631%20%u0628%u0627%u0632%u0627%u0631%20%u0645%u0648%u062C%u0648%u062F%20%u0627%u0633%u062A%20%u06A9%u0647%20%u062F%u0633%u062A%u0647%20%u0627%u06CC%20%u0627%u0632%20%u0622%u0646%u0647%u0627%20%u06A9%u0645%u06CC%20%u06A9%u0644%u0641%u062A%20%u0647%u0633%u062A%u0646%u062F%u060C%20%u0648%u0644%u06CC%20%u062F%u0633%u062A%u0647%20%u0627%u06CC%20%u062F%u06CC%u06AF%u0631%20%u06A9%u0647%20%u0628%u0627%20%u0646%u0627%u0645%20%u067E%u062A%u0648%u06CC%20%u062F%u0648%u0631%u067E%u06CC%u0686%20%u0647%u0645%u0647%20%u0622%u0646%20%u0631%u0627%20%u0645%u06CC%20%u0634%u0646%u0627%u0633%u0646%u062F%u060C%20%u062F%u0627%u0631%u0627%u06CC%20%u0636%u062E%u0627%u0645%u062A%20%u06A9%u0645%u06CC%20%u0628%u0648%u062F%u0647%20%u0648%20%u0627%u0632%20%u0622%u0646%20%u0645%u06CC%20%u062A%u0648%u0627%u0646%20%u062F%u0631%20%u0637%u0648%u0644%20%u0633%u0627%u0644%20%u0627%u0633%u062A%u0641%u0627%u062F%u0647%20%u0646%u0645%u0648%u062F.%20%u067E%u062A%u0648%u06CC%20%u0628%u0686%u0647%20%u06AF%u0627%u0646%u0647%20%u0639%u0644%u0627%u0648%u0647%20%u0628%u0631%20%u062C%u0646%u0633%20%u0645%u0646%u0627%u0633%u0628%20%u0628%u0627%u06CC%u062F%20%u062F%u0627%u0631%u0627%u06CC%20%u0627%u0628%u0639%u0627%u062F%20%u0645%u062A%u0646%u0627%u0633%u0628%u06CC%20%u0646%u06CC%u0632%20%u0628%u0627%u0634%u062F%20%u062A%u0627%20%u0628%u0647%20%u0631%u0627%u062D%u062A%u06CC%20%u0628%u0627%20%u0627%u0633%u062A%u0641%u0627%u062F%u0647%20%u0627%u0632%20%u0622%u0646%20%u0628%u062A%u0648%u0627%u0646%20%u0628%u0686%u0647%20%u0631%u0627%20%u067E%u06CC%u0686%u06CC%u062F%u0647%20%u0648%20%u0627%u0648%20%u0631%u0627%20%u062F%u0631%20%u0628%u063A%u0644%20%u06AF%u0631%u0641%u062A%3C/p%3E%0A%3Ch3%3E%0A%09%u062E%u0635%u0648%u0635%u06CC%u0627%u062A%20%u067E%u062A%u0648%u06CC%20%u0645%u0646%u0627%u0633%u0628%20%u06A9%u0648%u062F%u06A9%3C/h3%3E%0A%3Cp%3E%0A%09%u067E%u062A%u0648%u06CC%20%u0646%u0648%u0632%u0627%u062F%u06CC%20%u0627%u06AF%u0631%20%u062F%u0627%u0631%u0627%u06CC%20%u06A9%u06CC%u0641%u06CC%u062A%20%u0648%20%u0628%u0627%u0641%u062A%20%u0645%u0646%u0627%u0633%u0628%u06CC%20%u0628%u0627%u0634%u062F%20%u0645%u06CC%20%u062A%u0648%u0627%u0646%u062F%20%u0628%u0647%20%u06A9%u0648%u062F%u06A9%20%u062D%u0633%20%u062F%u0631%20%u0631%u062D%u0645%20%u0645%u0627%u062F%u0631%20%u0628%u0648%u062F%u0646%20%u0631%u0627%20%u0627%u0644%u0642%u0627%20%u06A9%u0631%u062F%u0647%20%u0648%20%u0628%u0631%20%u06A9%u06CC%u0641%u06CC%u062A%20%u062E%u0648%u0627%u0628%20%u0648%20%u0622%u0631%u0627%u0645%u0634%20%u0627%u0648%20%u062A%u0627%u062B%u06CC%u0631%20%u0628%u06AF%u0630%u0627%u0631%u062F.%20%u062F%u0631%20%u0636%u0645%u0646%20%u0627%u06CC%u0646%20%u067E%u062A%u0648%u0647%u0627%20%u0628%u0627%u06CC%u062F%20%u062F%u0627%u0631%u0627%u06CC%20%u0631%u0646%u06AF%20%u0628%u0646%u062F%u06CC%20%u0634%u0627%u062F%20%u0648%20%u062F%u0631%20%u0639%u06CC%u0646%20%u062D%u0627%u0644%20%u0622%u0631%u0627%u0645%u0634%20%u0628%u062E%u0634%u06CC%20%u0628%u0627%u0634%u0646%u062F%20%u062A%u0627%20%u062D%u0633%20%u062E%u0648%u0634%u0627%u06CC%u0646%u062F%u06CC%20%u0631%u0627%20%u062F%u0631%20%u06A9%u0648%u062F%u06A9%20%u0628%u0647%20%u0648%u062C%u0648%u062F%20%u0622%u0648%u0631%u062F.%20%u0647%u0645%u0686%u0646%u06CC%u0646%20%u0628%u0627%u06CC%u062F%20%u067E%u062F%u0631%20%u0648%20%u0645%u0627%u062F%u0631%u0647%u0627%20%u062A%u0648%u062C%u0647%20%u062F%u0627%u0634%u062A%u0647%20%u0628%u0627%u0634%u0646%u062F%20%u06A9%u0647%20%u0627%u0644%u06CC%u0627%u0641%20%u0627%u06CC%u0646%20%u067E%u062A%u0648%20%u0628%u0631%u0627%u06CC%20%u06A9%u0648%u062F%u06A9%20%u062D%u0633%u0627%u0633%u06CC%u062A%20%u0627%u06CC%u062C%u0627%u062F%20%u0646%u06A9%u0646%u062F.%20%u06CC%u06A9%u06CC%20%u0627%u0632%20%u0645%u0647%u0645%u062A%u0631%u06CC%u0646%20%u0646%u06A9%u0627%u062A%u06CC%20%u06A9%u0647%20%u062F%u0631%20%u0627%u06CC%u0646%20%u067E%u062A%u0648%u0647%u0627%20%u0628%u0627%u06CC%u062F%20%u062F%u0631%20%u0646%u0638%u0631%20%u06AF%u0631%u0641%u062A%u0647%20%u0634%u0648%u062F%20%u0642%u0627%u0628%u0644%20%u062A%u0646%u0641%u0633%20%u0628%u0648%u062F%u0646%20%u0622%u0646%20%u0627%u0633%u062A%u060C%20%u0628%u0647%20%u0627%u06CC%u0646%20%u0645%u0639%u0646%u0627%20%u06A9%u0647%20%u0627%u06AF%u0631%20%u067E%u062A%u0648%20%u0628%u0631%20%u0631%u0648%u06CC%20%u0635%u0648%u0631%u062A%20%u0646%u0648%u0632%u0627%u062F%20%u0628%u06CC%u0627%u0641%u062A%u062F%20%u0628%u0627%u06CC%u062F%20%u0647%u0648%u0627%20%u0627%u0632%20%u0628%u06CC%u0646%20%u0645%u0646%u0627%u0641%u0630%20%u0622%u0646%20%u0639%u0628%u0648%u0631%20%u06A9%u0646%u062F.%20%u067E%u0646%u0628%u0647%20%u06CC%u06A9%u06CC%20%u0627%u0632%20%u0645%u0648%u0627%u062F%20%u0642%u0627%u0628%u0644%20%u062A%u0646%u0641%u0633%20%u0645%u0648%u0631%u062F%20%u0627%u0633%u062A%u0641%u0627%u062F%u0647%20%u062F%u0631%20%u067E%u062A%u0648%u06CC%20%u06A9%u0648%u062F%u06A9%20%u0627%u0633%u062A.%20%u0622%u0646%20%u0686%u0647%20%u06A9%u0647%20%u062F%u0631%20%u062A%u0647%u06CC%u0647%20%u06CC%20%u067E%u062A%u0648%u06CC%20%u0645%u0646%u0627%u0633%u0628%20%u0628%u0627%u06CC%u062F%20%u0645%u062F%20%u0646%u0638%u0631%20%u0642%u0631%u0627%u0631%u062F%u0627%u062F%u0647%20%u0648%20%u0645%u062A%u0646%u0627%u0633%u0628%20%u0628%u0627%20%u0622%u0646%u0647%u0627%20%u0627%u06CC%u0646%20%u0648%u0633%u06CC%u0644%u0647%20%u0631%u0627%20%u0628%u062E%u0631%u06CC%u062F%20%u0639%u0628%u0627%u0631%u062A%u0646%u062F%20%u0627%u0632%3A%3C/p%3E%0A%3Cul%3E%0A%09%3Cli%3E%0A%09%09%26nbsp%3B%u062E%u0631%u06CC%u062F%20%u067E%u062A%u0648%u06CC%u06CC%20%u0628%u0627%20%u0627%u0628%u0639%u0627%u062F%20%u0645%u0646%u0627%u0633%u0628%20%u0628%u0631%u0627%u06CC%20%u06A9%u0648%u062F%u06A9%3C/li%3E%0A%09%3Cli%3E%0A%09%09%26nbsp%3B%u062F%u0627%u0634%u062A%u0646%20%u0631%u0646%u06AF%20%u0628%u0646%u062F%u06CC%20%u0634%u0627%u062F%20%u0648%20%u062C%u0630%u0627%u0628%3C/li%3E%0A%09%3Cli%3E%0A%09%09%26nbsp%3B%u062A%u0648%u062C%u0647%20%u0628%u0647%20%u062C%u0646%u0633%20%u0628%u0647%20%u06A9%u0627%u0631%20%u0631%u0641%u062A%u0647%20%u062F%u0631%20%u067E%u062A%u0648%3C/li%3E%0A%09%3Cli%3E%0A%09%09%26nbsp%3B%u0642%u0627%u0628%u0644%20%u062A%u0646%u0641%u0633%20%u0628%u0648%u062F%u0646%20%u067E%u062A%u0648%3C/li%3E%0A%3C/ul%3E%3Cdiv%3E%3Cbr%3E%3C/div%3E%0A%3Ch3%3E%0A%09%u0642%u06CC%u0645%u062A%20%u067E%u062A%u0648%u06CC%20%u0646%u0648%u0632%u0627%u062F%20%u0648%20%u06A9%u0648%u062F%u06A9%3C/h3%3E%0A%3Cp%3E%0A%u0628%u0631%u0627%u06CC%20%u062E%u0631%u06CC%u062F%20%u067E%u062A%u0648%u06CC%20%u0646%u0648%u0632%u0627%u062F%u06CC%20%u0628%u0627%20%u0642%u06CC%u0645%u062A%20%u0645%u0646%u0627%u0633%u0628%20%u0645%u06CC%u062A%u0648%u0627%u0646%u06CC%u062F%20%u062F%u0631%20%u0641%u06CC%u0644%u062A%u0631%20%u0645%u062D%u0635%u0648%u0644%u0627%u062A%20%u0633%u06CC%u0633%u0646%u06CC%u0646%u06CC%20%u0642%u06CC%u0645%u062A%20%u067E%u062A%u0648%u06CC%20%u06A9%u0648%u062F%u06A9%20%u062E%u0648%u062F%20%u0631%u0627%20%u0648%u0627%u0631%u062F%20%u0646%u0645%u0627%u06CC%u06CC%u062F%20%u062A%u0627%20%u067E%u06CC%u0634%u0646%u0647%u0627%u062F%u0627%u062A%20%u0633%u06CC%u0633%u0646%u06CC%u0646%u06CC%20%u0631%u0627%20%u062F%u0631%u06CC%u0627%u0641%u062A%20%u06A9%u0646%u06CC%u062F.%20%u0627%u0644%u0628%u062A%u0647%20%u0642%u06CC%u0645%u062A%20%u067E%u062A%u0648%u06CC%20%u0646%u0648%u0632%u0627%u062F%20%u0628%u0633%u06CC%u0627%u0631%20%u0645%u062A%u0641%u0627%u0648%u062A%20%u0628%u0648%u062F%u0647%20%u0648%20%u0628%u0647%20%u0639%u0648%u0627%u0645%u0644%20%u0645%u062E%u062A%u0644%u0641%u06CC%20%u0627%u0632%20%u0642%u0628%u06CC%u0644%20%u062C%u0646%u0633%20%u067E%u062A%u0648%u06CC%20%u06A9%u0648%u062F%u06A9%u060C%20%u06A9%u06CC%u0641%u06CC%u062A%20%u0628%u0627%u0641%u062A%20%u067E%u062A%u0648%u060C%20%u0628%u0631%u0646%u062F%20%u067E%u062A%u0648%20%u0648%20...%20%u0628%u0633%u062A%u06AF%u06CC%20%u062F%u0627%u0631%u062F%20%u0648%u0644%u06CC%20%u06CC%u06A9%20%u0646%u06A9%u062A%u0647%20%u0645%u0647%u0645%20%u0631%u0627%20%u0647%u0645%20%u0641%u0631%u0627%u0645%u0648%u0634%20%u0646%u06A9%u0646%u06CC%u062F%20%u06A9%u0647%20%u0635%u0631%u0641%u0627%20%u0628%u0647%20%u0642%u06CC%u0645%u062A%20%u067E%u062A%u0648%u06CC%20%u0646%u0648%u0632%u0627%u062F%u06CC%20%u0628%u0627%20%u0645%u0639%u06CC%u0627%u0631%u0647%u0627%u06CC%u06CC%20%u06A9%u0647%20%u06AF%u0641%u062A%u06CC%u0645%20%u062A%u0648%u062C%u0647%20%u0646%u06A9%u0646%u06CC%u062F%20%u0628%u0644%u06A9%u0647%20%u0646%u062D%u0648%u0647%20%u062E%u0631%u06CC%u062F%u06CC%20%u06A9%u0647%20%u0634%u0645%u0627%20%u0627%u0646%u062C%u0627%u0645%20%u0645%u06CC%u062F%u0647%u06CC%u062F%20%u0628%u0633%u06CC%u0627%u0631%20%u0645%u0647%u0645%20%u0627%u0633%u062A.%20%u0645%u0646%u0638%u0648%u0631%20%u0627%u0632%20%u0646%u062D%u0648%u0647%20%u062E%u0631%u06CC%u062F%20%u0686%u06CC%u0633%u062A%u061F%0A%3C/p%3E%0A%3Ch3%3E%0A%09%u0631%u0627%u0647%u0646%u0645%u0627%u06CC%20%u062E%u0631%u06CC%u062F%20%u067E%u062A%u0648%u06CC%20%u0646%u0648%u0632%u0627%u062F%u06CC%20%u0627%u0631%u0632%u0627%u0646%20%u0648%u0644%u06CC%20%u0628%u0627%20%u06A9%u06CC%u0641%u06CC%u062A%3C/h3%3E%0A%3Cp%3E%0A%u06AF%u0641%u062A%u06CC%u0645%20%u0646%u062D%u0648%u0647%20%u062E%u0631%u06CC%u062F%20%u0634%u0645%u0627%20%u0645%u0647%u0645%20%u0627%u0633%u062A%20%u0648%20%u062F%u0631%20%u0642%u06CC%u0645%u062A%20%u062A%u0627%u062B%u06CC%u0631%20%u0632%u06CC%u0627%u062F%u06CC%20%u062E%u0648%u0627%u0647%u062F%20%u062F%u0627%u0634%u062A.%20%u0628%u0631%u0627%u06CC%20%u0645%u062B%u0627%u0644%20%u0627%u06AF%u0631%20%u0628%u0631%u0627%u06CC%20%u0633%u06CC%u0633%u0645%u0648%u0646%u06CC%20%u0646%u0648%u0632%u0627%u062F%20%u067E%u062A%u0648%20%u0648%20%u06A9%u0627%u0644%u0627%u06CC%20%u062E%u0648%u0627%u0628%20%u0648%20%u0628%u0647%20%u0637%u0648%u0631%20%u06A9%u0644%u06CC%20%u0647%u0645%u0647%20%u0644%u0648%u0627%u0632%u0645%20%u0648%20%u0636%u0631%u0648%u0631%u06CC%u0627%u062A%20%u0633%u06CC%u0633%u0645%u0648%u0646%u06CC%20%u0631%u0627%20%u0627%u0632%20%u062A%u0648%u0644%u06CC%u062F%20%u06A9%u0646%u0646%u062F%u0647%20%u0627%u0635%u0644%u06CC%20%u0648%20%u0628%u062F%u0648%u0646%20%u0648%u0627%u0633%u0637%u0647%20%u062E%u0631%u06CC%u062F%u0627%u0631%u06CC%20%u06A9%u0646%u06CC%u062F%20%u0642%u0637%u0639%u0627%20%u062A%u0627%u062B%u06CC%u0631%20%u0628%u0647%20%u0633%u0632%u0627%u06CC%u06CC%20%u062F%u0631%20%u0647%u0632%u06CC%u0646%u0647%20%u0647%u0627%u06CC%20%u0634%u0645%u0627%20%u062E%u0648%u0627%u0647%u062F%20%u062F%u0627%u0634%u062A%20%u0644%u0630%u0627%20%u0645%u0627%20%u062F%u0631%20%u0648%u0628%20%u0633%u0627%u06CC%u062A%20%u0633%u06CC%u0633%u0646%u06CC%u0646%u06CC%20%u0634%u0631%u0627%u06CC%u0637%u06CC%20%u0631%u0627%20%u0641%u0631%u0627%u0647%u0645%20%u06A9%u0631%u062F%u06CC%u0645%20%u06A9%u0647%20%u0634%u0645%u0627%20%u0639%u0632%u06CC%u0632%u0627%u0646%20%u06A9%u0647%20%u0642%u0635%u062F%20%u062E%u0631%u06CC%u062F%20%u0644%u0648%u0627%u0632%u0645%20%u06A9%u0627%u0645%u0644%20%u0633%u06CC%u0633%u0645%u0648%u0646%u06CC%20%u0628%u0631%u0627%u06CC%20%u0646%u0648%u0632%u0627%u062F%20%u062F%u0644%u0628%u0646%u062F%u062A%u0627%u0646%20%u0631%u0627%20%u062F%u0627%u0631%u06CC%u062F%20%u0628%u062A%u0648%u0627%u0646%u06CC%u062F%20%u0628%u062F%u0648%u0646%20%u0648%u0627%u0633%u0637%u0647%20%u0627%u0632%20%u0645%u0639%u062A%u0628%u0631%20%u062A%u0631%u06CC%u0646%20%u062A%u0648%u0644%u06CC%u062F%20%u06A9%u0646%u0646%u062F%u06AF%u0627%u0646%20%u062E%u0631%u06CC%u062F%20%u062E%u0648%u062F%20%u0631%u0627%20%u0627%u0646%u062C%u0627%u0645%20%u062F%u0647%u06CC%u062F%20%u0648%20%u0628%u0627%20%u0622%u06AF%u0627%u0647%u06CC%20%u0648%20%u062F%u0627%u0634%u062A%u0646%20%u062D%u0642%20%u0627%u0646%u062A%u062E%u0627%u0628%20%u0627%u0631%20%u0628%u06CC%u0646%20%u0647%u0632%u0627%u0631%u0627%u0646%20%u062A%u0648%u0644%u06CC%u062F%20%u06A9%u0646%u0646%u062F%u0647%20%u06CC%u06A9%20%u0633%u06CC%u0633%u0645%u0648%u0646%u06CC%20%u0627%u0631%u0632%u0627%u0646%20%u0648%u0644%u06CC%20%u0628%u0627%20%u06A9%u06CC%u0641%u06CC%u062A%20%u062A%u0647%u06CC%u0647%20%u0646%u0645%u0627%u06CC%u06CC%u062F%20%u0648%20%u062F%u0631%20%u0627%u06CC%u0646%20%u0634%u0631%u0627%u06CC%u0637%20%u0645%u0648%u062C%u0648%u062F%20%u06A9%u0647%20%u0642%u06CC%u0645%u062A%20%u0647%u0627%u06CC%20%u0628%u0627%u0644%u0627%20%u0648%20%u06AF%u0631%u0627%u0646%20%u062F%u0631%20%u0628%u0627%u0632%u0627%u0631%20%u062D%u06A9%u0645%20%u0641%u0631%u0645%u0627%u0633%u062A%20%u0633%u06CC%u0633%u0646%u06CC%u0646%u06CC%20%u0633%u0639%u06CC%20%u062F%u0627%u0631%u062F%20%u06AF%u0627%u0645%u06CC%20%u0631%u0627%20%u062C%u0647%u062A%20%u062D%u0644%20%u06A9%u0631%u062F%u0646%20%u0627%u06CC%u0646%20%u0645%u0634%u06A9%u0644%20%u0648%20%u0622%u0633%u0627%u0646%20%u06A9%u0631%u062F%u0646%20%u062E%u0631%u06CC%u062F%20%u062E%u0648%u0628%20%u0628%u0627%20%u0642%u06CC%u0645%u062A%20%u0647%u0627%u06CC%20%u0645%u0646%u0627%u0633%u0628%20%u0631%u0627%20%u0628%u0631%u062F%u0627%u0631%u062F%20%u062A%u0627%20%u0647%u0645%u0647%20%u0627%u0642%u0634%u0627%u0631%20%u062C%u0627%u0645%u0639%u0647%20%u0627%u0632%20%u0647%u0631%20%u0633%u0637%u062D%20%u062F%u0631%u0622%u0645%u062F%u06CC%20%u0628%u062A%u0648%u0627%u0646%u062F%20%u0628%u0631%u0627%u06CC%20%u06A9%u0648%u062F%u06A9%20%u0648%20%u0646%u0648%u0632%u0627%u062F%20%u062E%u0648%u062F%20%u0627%u062A%u0627%u0642%u06CC%20%u0632%u06CC%u0628%u0627%20%u0648%20%u06A9%u0627%u0645%u0644%20%u0628%u0627%20%u0647%u0645%u0647%20%u0644%u0648%u0627%u0632%u0645%20%u0645%u0648%u0631%u062F%20%u0646%u06CC%u0627%u0632%20%u0633%u06CC%u0633%u0645%u0648%u0646%u06CC%20%u0631%u0627%20%u062A%u0647%u06CC%u0647%20%u0648%20%u062E%u0631%u06CC%u062F%u0627%u0631%u06CC%20%u0646%u0645%u0627%u06CC%u0646%u062F.%0A%3C/p%3E