تحلیل نقاشی کودک

تحلیل نقاشی کودک از ساحل

اگرکودک شما ساحل را دیده باشد ، تصویر دوباره آن می تواند به دلیل ماندگاری خاطره خوبی که ... ادامه

تحلیل نقاشی کودک از مزرعه

مزرعه برای کودکان شهر نشین یک نماد برای زندگی ایده آل است. ذات انسان طبیعت را دوست ... ادامه

تحلیل نقاشی کودک از خانواده

مهم ترین عنصر تاثیر گذار بر نوزاد و کودک خانواده است. صمیمیت بین اعضای خانواده ، رابطه بین آنها ... ادامه

رنگ آمیزی ماهی

محیط زیر آب های اقیانوس برای اکثر افراد جالب و اسرار آمیز است. زندگی آبزیان و سبک زندگی آن ها ... ادامه

تحلیل نقاشی کودک از جنگل

خطوط پسزمینه (خطوط آسمان، دشت و رودخانه) مواج است و مانند چند مایع ناهمگون در حال آمیزش ... ادامه